ידועים בציבור

מי הם ידועים בציבור על פי החוק הישראלי

מי הם ידועים בציבור על פי הגדרת החוק הישראלי?

מי הם ידועים בציבור

מי הם ידועים בציבור ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים חיים משותפים ומקיימים מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה כדת וכדין. הגדרתם כידועים בציבור נעשתה על ידי המדינה בכדי לאפשר להם זכויות וחובות שווים בשל מקרים בהם בני זוג לא יכולים להינשא בשל חוקי הדת או חוקי המדינה למרות בחירתם שלא להינשא על פי חוק.

בקטגוריית ידועים בציבור נמצאים זוגות חד מיניים או זוגות שאחד מהם נותר נשוי לאחר אך מנהל חיים משותפים עם אדם נוסף. ברוב המקרים ידועים בציבור זכאים לזכויות דומות לאלה של זוגות הנשואים כחוק.

אחוז הזוגות שבוחרים לא להינשא בישראל עומד על 4% לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוז דומה לזה מאפיין את מדינות המערב וכן אחוז הזוגות החיים יחד מבלי להינשא נמצא תמיד בעלייה.

מה הזכויות של ידועים בציבור?

על פי החוק העברי לידועה בציבור אין זכות חוקית למזונות, כלומר אדם לא חייב בתשלום מזונות האישה אלא אם כן הוא נשא אותה לאישה כדת משה וישראל ונתן לה כתובה על פי הדין.

מושג המזונות האזרחיים מניח שבעת ההחלטה לחיות כזוג לכל דבר עצם החיים המשותפים נחשבים כנישואין ולכן יחולו על הזוגות שלא נישאו אותן חובות וזכויות החלים על זוג שנישא כדת וכדין. משמעות הפסיקה הזו היא שמדינת ישראל מכירה בכך שהחיים המשותפים הם למעשה סיבה לערבות הדדית בין בני הזוג והיא שוות ערך לכל חוזה או כתובה.

החוק אף מכיר בזכותם של בני זוג שלא נישאו לקבל דמי הסתגלות לאחר פרידה מזונות לידועים בציבור לתקופה סבירה בסמוך למועד הפירוד, על מנת שתינתן לאישה שהות ויכולת להשתלב במעגל העבודה ולפרנס את עצמה. לידועים בציבור קיימת גם הזכות לקבל מזונות מהעיזבון של בן או בת הזוג עם פטירתם.

החוק הישראלי והתייחסותו לידועים בציבור

פסיקות שונות בעבר מתייחסות לזכויותיהם של ידועים בציבור, ניכר כי בית המשפט מתייחס לחיים משותפים בכובד ראש ונוטה בפסיקות שונות להעניק מזונות, רכוש ואף פיצוי ממש כפי שנפסק לזוגות נשואים. בית המשפט הישראלי מכיר בצורה מפורשת בזכות למזונות ולדמי שיקום לידועה בציבור או לידוע בציבור, משיקולים של מוסר, צדק ויושר הנובעים מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.