שאלות ותשובות

מהו הליך חדלות פירעון

בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

החוק החדש יצר מהפיכה בתחום חדלות הפירעון, ביטל את הוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, וקבע את אופן הסדרת חובותיהם של חייבים שהם יחידים.

 • הליכי חדלות פירעון שנפתחו לאחר תאריך ה-15/09/2019 יתנהלו בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, התקנות הרלבנטיות והוראות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי).
 • הליכי פשיטת רגל שנפתחו קודם לכניסת החוק ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

מטרות החוק החדש (חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018)

החוק החדש מגדיר שלוש מטרות עיקריות:

 1. להביא ככל הניתן  לשיקומו הכלכלי של החייב.
 2. לפרוע כמה שיותר מחובות החייב לנושים.
 3. לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

צו לפתיחת הליכים

זהו צו הניתן על ידי הממונה, כאשר מוגשת בקשה על ידי חייב . הצו קובע חובת תשלום חודשי, חובת הגשת דו"חות על הכנסות והוצאות התא המשפחתי והגבלות אשר יחולו על החייב כגון, עיכוב יציאה מן הארץ ומגבלות נוספות הקבועות בחוק. כמו כן, הצו מקפיא ועוצר הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החייב (למעט הליכים פליליים). הצו מועבר לחייב ולנושים ומפורסם לציבור הרחב.

מי יכול לפתוח הליך חדלות פירעון ליחיד

הליך חדלות פירעון ליחיד יכול להיפתח על ידי אחד מהגורמים הבאים:

 1. חייב שהוא יחיד – יכול להגישבקשת יחיד לפתיחת הליכי חדלות פירעון או בקשת יחיד להסדר עם נושים
 2. נושה
 3. היועץ המשפטי לממשלה

תנאים לפתיחת הליך חדלות פירעון על ידי החייב

 1. החייב הוא יחיד, עוסק מורשה או עוסק פטור, אך לא תאגיד. 
 2. חובותיו עולים עלסכום חובות מינימלי להגשת בקשת יחיד למתן צו לפתיחת הליכים. בנסיבות מיוחדות ניתן לפתוח הליך חדלות פירעון גם כאשר החובות נמוכים יותר.
 3. החייב בעל זיקה (קשר) לישראל, ועומד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
  • מרכז חייו במועד הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים הוא בישראל. 
  • מרכז חייו במהלך 6 חודשים שקדמו להגשת הבקשה הוא בישראל. 
  • החייב מנהל עסקים בישראל במועד הגשת הבקשה.
  • החייב בעל נכסים בישראל במועד הגשת הבקשה.
 4. תשלום אגרת בקשה לצו פתיחת הליכים (חייב הזכאי לסיוע משפטי מן הלשכה לסיוע משפטי פטור מתשלום האגרה במעמד הגשת הבקשה. האגרה תיגבה, ככל האפשר, בהמשך ההליך מקופת הנשייה).
 5. הגשת  מסמכי בקשה למתן צו לפתיחת הליכים מלאים,  בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

מהו צו שיקום כלכלי

צו שיקום כלכלי, הוא צו הניתן בדיון על ידי בית המשפט וקובע תכנית פירעון, המבוססת על התכנית לשיקום כלכלי שהמליץ הממונה.

הצו קובע תשלומים שהחייב ישלם למשך תקופה מוגדרת, נכסים אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים, כיצד ימומשו הנכסים, אילו הגבלות יחולו על החייב במהלך קיום תכנית הפירעון וכו'.

בנוסף, הצו קובע מהם החובות שהחייב לא יופטר מהם, כגון, דוחו"ת, קנסות, חוב מזונות וכו'.

מה זה צו הפטר

צו הפטר הינו פטור מחובות עבר, שנוצרו בטרם מתן צו הכינוס,  אותם החייב לא יכול לפרוע. צו ההפטר יינתן לחייב רק ניתן לאחר שעמד בתנאים שנקבעו בצו לשיקום כלכלי.

משך ההליך

משך ההליך הצפוי הוא כ-4 שנים ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד למועד קבלת ההפטר.

רכישת רכב בהליך פשיטת רגל

בהליך פשיטת רגל, כל נכסי החייב מוקנים למנהל המיוחד וממומשים על מנת שהחייב יוכל לפרוע ככל שניתן את חובותיו. אך ישנם נכסים השייכים לחייב שלא ניתן למכור במסגרת ההליך, למשל נכסים שהוא צריך להשתמש בהם כדי להמשיך להתפרנס.

באופן עקרוני, כלי הרכב שנמצא בבעלותו של החייב הוא נכס הניתן למימוש. ככל שמדובר ברכב בשווי גבוה, כך יגדל הסיכוי שהוא יימכר לצורך פירעון החובות.

עם זאת, ישנם מקרים שבהם החייב יכול להמשיך ולהחזיק ברכבם הפרטי או המשפחתי, והכול בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

כאשר מדובר ברכב עבור נכה או כאשר הרכב נדרש לצורך פרנסתו של החייב, לצורך נסיעה אל מקום עבודה מרוחק או לצורך הסעתם ההכרחית של ילדים קטנים, ייתכן שיינתן אישור לחייב להמשיך ולהשתמש בו.

במקרים מסוימים חייב אף יוכל לרכוש רכב חדש גם במהלך הליך פשיטת הרגל, כל עוד בית המשפט ישתכנע שהרכב נרכש למטרה ראויה ושוויו אינו גבוה. כך למשל במקרה של אדם נכה, אשר לצורך התניידותו, רוכש רכב בפטור ממיסים או במימון של הביטוח לאומי.

האם ניתן להחזיק כרטיס אשראי במהלך הליך פשיטת הרגל

פקודת פשיטת הרגל קובעת הגבלות על החייב בעניין כרטיס אשראי, הקמת חברה, מינוי לבעל ענין בתאגיד וכו’ אשר מונעות מפושט הרגל יצירת התחייבויות נוספות, ולכן מרגע מתן צו הכינוס חל איסור מוחלט על החייב להחזיק כרטיס אשראי וליצור חובות נוספים.

מה היא תכנית לשיקום כלכלי

זוהי המלצה המוגשת על ידי הממונה לבית המשפט ובה מציע הממונה מתווה לשיקום כלכלי של החייב. המתווה כולל המלצה לתכנית תשלומים לחייב (גובה תשלומים ומשך הזמן שהחייב ישלם את התשלומים), פירוט הנכסים של החייב שימומשו כדי לשמש לפירעון החובות ותנאים המגדירים את הפטור מהחובות שיינתן לחייב לאחר שיעמוד בתכנית לשיקום כלכלי. במסגרת התכנית לשיקום כלכלי רשאי הממונה להמליץ כי על החייב לעבור הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. במקרים בהם החייב אינו יכול לעמוד בתשלומי החזר, יכול הממונה להמליץ בתכנית לשיקום כלכלי על  הפטר לאלתר.

מאיזה סכום חובות ניתן לפתוח בהליך חדלות פירעון

כעקרון, ניתן לפתוח הליך פש"ר מכל סכום חוב שהוא.

חובות מתחת ל150,000 ₪, הליך חדלות הפירעון יתנהל על ידי רשות האכיפה והגביה.

חובות מעל ל 150,000 ₪, הליך חדלות הפירעון יתנהל בביהמ"ש השלום, ללא הגבלת סכום.

האם יש הגבלה על מספר הפעמים שניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל

חייב שקיבל צו הפטר אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל תוך חמש שנים מיום מתן צו ההפטר.

מה עדיף איחוד תיקים או פשיטת רגל (חדלות פירעון)

איחוד תיקים הוא הליך בהוצאה לפועל, שבמסגרתו כל התיקים השונים שמנהלים נושים שונים נגד בעל החוב, מאוחדים לתיק אחד. מרגע שהוגשה הבקשה לאיחוד, בעל החוב יידרש לשלם 3% מכלל חובותיו מדי חודש, כאשר התשלום הראשון ישולם עם הגשת הבקשה

איחוד תיקים פוטר את בעל החוב מהצורך להתנהל מול כל נושה בנפרד. במובן מסוים, ההוצאה לפועל "כופה" על הנושים השונים להגיע לאותו הסדר, המותאם ליכולותיו הכלכליות של החייב.

בנוסף, מרגע שאושר לבעל החוב איחוד תיקים, הנושים אינם יכולים לפתוח נגדו הליכים מקבילים אחרים בהוצאה לפועל, כגון: בקשות לעיקול משכורתו או עיקולים אחרים, שמטרתם לזרז את גביית החוב. 

הבקשה לאיחוד תיקים מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל, שבה נפתחו מרבית התיקים נגד החייב; או ללשכה שבה פתוח התיק עם החוב הגבוה ביותר נגד החייב. 

 

פשיטת רגל או הליך חדלות פרעון בשמו החדש, מטרתו לאפשר לחייב בסופו של ההליך לקבל הפטר מחובותיו, לאחר ששילם אחוז קטן מחובו, בהסדר תשלומים התואם את יכולותיו הכלכליות. וכך, לפתוח דף חדש.

החייב מגיש בקשה לצו כינוס נכסים. כונס הנכסים בודק וקובע את יכולותיו הכלכליות של החייב; ועל בסיס יכולות אלה, נגזר גובה התשלום החודשי שיוכל לעמוד בו, עד למועד הדיון הראשון בבקשה לפשיטת הרגל עצמה.

מרגע ההכרזה על כינוס הנכסים, לנושים השונים של החייב יש עד 6 חודשים להגיש את תביעתם לבדיקת הנאמן. מי שלא הגיש – החוב שלו מתיישן ואובד, והוא לא יכול לפעול עוד כנגד החייב.

במהלך כל אותה תקופה, מרגע הגשת הבקשה ועד לתום הדיון, ניתן עיכוב הליכים כנגד החייב ולא ניתן לפעול כנגדו במסגרת ההליכים אלא באישור ביהמ"ש.

מרגע שהתהליך מסתיים ובית המשפט מאשר כי בעל החוב פושט רגל – החייב מקבל הפטר מלא מחובותיו, בכפוף לתוכנית פירעון שנקבעת עבורו בהתאם ליכולתו.

אין ספק כי בבחינת שתי האופציות, היתרונות של הליך פשיטת הרגל ברורים: בעל החוב יכול לפתוח דף חדש, ללא חובות, כאשר רוב החובות נמחקים. בנוסף, מי שמצוי בהליך פשיטת רגל וגם לאחר ההליך, מוגן מפני תביעות נפרדות של נושיו לעיקול רכושו או משכורתו.

האם עם כניסת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי לתוקף, עדיין מתנהלים הליכים לפי פקודת פשיטת הרגל

הליכי פשיטת רגל שנפתחו קודם לתאריך כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לתוקף (15/09/2019), ימשיכו להתנהל בפני בתי המשפט המחוזיים, בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.