הפטר בהליך חדלות פירעון

הפטר בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

 

קבלת הפטר בהליכי פשיטת רגל ופתיחת דף חדש היא אחת הזכויות החשובות שיש לאזרח בישראל. זכות זו מבטיחה לאדם שאירתע מזלו והגיע לשוקת שבורה רווחה ואור בקצה המנהרה. ההפטר פוטר את היחיד מחובות עבר אשר לא ניתן לפרוע מקופת הנשייה. הפטר הוא תוצאה אפשרית של הליך חדלות פירעון, אם יתקיימו התנאים לכך.

אם אתם מצויים בחובות והנכם שוקלים לפנות להליך חדלות פירעון פנו עוד היום למשרד עורכי דין דוד לייזר ושות' ובזרועות שלובות נוכל לצעוד לעבר עתיד כלכלי בטוח. לצוות המשרד ניסיון עשיר ומגוון במתן ייעוץ וייצוג בכל ההליכים הקשורים לחדלות פירעון ,הסדרי חוב ומתן הפטרים.

שינוי בגישה חברתית

עקב השמת הרפורמה החדשה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי(להלן :"החוק")שנבעה משינוי גישה חברתית ביחס ליחיד שנקלע לחובות וקשיים כלכליים, גם חל שינוי בהליך ההפטר. השינוי בהפטר נעשה על רקע עליית "הגישה השיקומית" שעגונה בחוק אשר רואה בהסתבכות השל היחיד "תאונה כלכלית" שלא בהכרח באשמתו ועל כן יש לחלוק את הסיכון בינו לבין החברה.

חובות שייכללו בהפטר

הפטר חל על כל "חובות העבר" של היחיד, שלא ניתן לפרוע מקופת הנשייה, זולת חובות שהוחרגו מהפטר. החוק מכיל מסת חובות ברי תביעה וגם חובות נזיקיים בלתי קצובים שקודם לכניסת החוק לתוקפו לא נחשבו  "חובות בני-תביעה" על פי פקודת פשיטת הרגל.

סעיף 175 לחוק כולל בחובו את החובות המוחרגים מהפטר כגון:

 1)תשלומים עונשים(קנסות)

 2)חוב שנוצר במרמה או נובע מגניבה, עבירת מין או אלימות חמורה.

3)חוב מזונות מתוקף פסק דין.

חשוב לציין, בית המשפט ברם לכתוב דלעיל רשאי להחיל את ההפטר בנסיבות חריגות ובעמידה של היחיד במבחנים שנקבעו בפסיקה על חובות מוחרגים אלה.

הליכי חדלות הפירעון של יחידים כוללים כדבר שבשגרה, התמודדות עם מורכבויות שונות, הן משפטיות והן אישיות, וכן דורשים יכולות ניהול הליך עיקש ורגיש . תוכלו לקבל מאיתנו מידע מקיף, ליווי והכוונה מלאים לגבי הליך חדלות הפירעון והשגת הפטר.

סוגי הפטרים

ההוראות הנוגעות להליך ההפטר מוסדרות במסגרת פרק ט' לחלק השלישי של החוק שכולל במקורו את סעיפים 174 עד 176 לחוק. הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מבקש לשים קץ למצב הקודם שבו אנשים נתקעו במשך שנים רבות במסגרת הליכי פשיטת הרגל ובאופן לפיו חייהם הכלכליים מושעים מצד שני, אך מצד שני חובותיהם הולכים ותופחים עקב צבירת ריביות. כתוצאה מההסדר החדש, היחידים יקבלו במצב רגיל הפטר תוך 4 שנים ואילו היחידים החלשים ביותר אף יקבלו הפטר תוך כשנה. אולם, יחד עם זאת חשוב גם להדגיש שיחידים שלא פעלו בתום לב ו/או לא מילאו אחר תנאי הליכי חדלות הפירעון יתעכבו בקבלת ההפטר ואף במשך שנים רבות, אם בכלל.

חשוב להזכיר שינוי נוסף שהחוק יצר וזאת בעניין האבחנה בין הליכים של יחידים בעלי חובות בסכום גבוה יחסית שמעל 150,000 ₪, לבין הליכים של יחידים בעלי חובות בסכום נמוך יחסית של עד 150,000 ₪.  אחד ההבדלים העיקריים בין שתי קטגוריות היחידים הללו מתבטא בכך שהסמכות לדון בהליכי חדלות הפירעון שלהם ולרבות בכל הקשור להליך מתן צו ההפטר, מוקנית לגורמים שונים. הסמכות לתת צו הפטר ליחידים שסכום חובותיהם מעל 150,000 ₪ מוקנית לבית משפט השלום ואילו הסמכות לתת צו הפטר ליחידים שסכום חובותיהם עד ל-150,000 ₪ מוקנית לרשם ההוצל"פ הייעודי להליכי חדלות פירעון.

 

מתן הפטר ליחיד שסכום חובותיו מעל 150,000₪

סעיף 174  (א) לחוק עולה כי בית המשפט השלום רשאי להורות על מתן שני סוגים של צווי הפטר ליחיד שסכום חובותיו עולה על 150,000 ₪:

  • צו הפטר רגיל, שיינתן בתום תקופת התשלומים לפי צו השיקום הכלכלי, כאמור בסעיף 174(א) לחוק.
  • צו הפטר לאלתר, שיינתן בו זמנית עם מתן הצו לשיקום כלכלי וללא הטלת חובת תשלומים, כאמור בסעיפים 174(א) ו-167 לחוק.

 

צו הפטר רגיל

כאמור, סעיף 174(א) לחוק קובע כי בתום תקופת התשלומים שעל היחיד לשלם לקופת הנשיה לפי צו השיקום הכלכלי שלו, ינתן לו צו הפטר שיפטור אותו מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מקופת הנשיה. שלו
משמעות צו ההפטר הינה שאת חובות העבר של היחיד ניתן לפרוע אך ורק מהנכסים הכלולים בקופת הנשייה שלו וכי הוא פטור מכאן ואילך מיתרת החובות שלו.

 

מתן הפטר ליחיד שסכום חובותיו עד ל-150,000₪

סעיף 204 לחוק מעניק לרשם ההוצאה לפועל הייעודי שדן בהליכי חדלות הפירעון של יחיד בעל חובות בסכום שלא עולה על 150,000 ₪, שורה של סמכויות שונות אשר החוק מקנה לבית משפט. השלום לגבי יחיד בעל חובות מעל 150,000 ₪ בין היתר, קובע סעיף 204(3) לחוק כי לרשם ההוצל"פ היעודי יוענקו הסמכויות לגבי תחולת ההפטר וביטול ההפטר לפי סעיפים  175 ו-176 כאמור, סעיף 175 לחוק עוסק בחובות שההפטר אינו חל עליהם ואילו סעיף 176 לחוק עוסק בביטול ההפטר בנסיבות בהן יתברר בדיעבד שהיחיד אינו ראוי לקבלת צו ההפטר.

ההפטר הנחשק ביותר בקרב יחידים הוא, מטבע הדברים, הפטר לאלתר.

 

הפטר לאלתר

הפטר זה יינתן לאדם שכושר השתכרותו נמוך מדמי המחיה, ולכן אין להטיל עליו חובת תשלום, אין המטרה שהיחיד יחיו מהיד לפה ולהובילו למצוקה כלכלית קשה יותר מהמצוקה הכלכלית ששרוי בה. הפטר זה ינתן לאלתר לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי. ס' 167 לחוק נקבע שהפטר לאלתר ינתן בדרך ככל למי שכושר ההשתכרות שלו לא עולה על דמי המחיה, ומשכך אין מקום להטיל עליו חובת תשלומים.

"כושר השתכרות"- מוגדר כיכולת של אדם להשתכר מעבודה ו/או מכל מקור אחר.

"דמי מחיה"- הם הסכום הדרוש ליחיד ולתלויים בו לצורך מחייה בכבוד, בהתחשב בהכנסות בן זוגו והתלויים בו .הפטר לאלתר יינתן למי שדמי המחיה שלו שווים לכושר ההשתכרות שלו או גבוהים ממנו. הפטר לאלתר הוא יחסית נדיר וכי בתי המשפט אינם ממהרים להעניק הפטרים שכאלה.

ביטול ההפטר

בית המשפט רשאי, בכל עת, להורות על ביטול ההפטר רטרואקטיבית אם התקיימו אחד מהמקרים המצויים בסעיף 176 לחוק:

  1. התגלו עובדות חדשות, שאילו היו ידועות לבית המשפט לפי מועד ההפטר, היה בהן כדי להאריך את תקופת צו התשלומים.
  2. אם היחיד לא סייע לנאמן או לא שיתף עימו פעולה, כאמור בסעיף 174(ב)(2), או הפר לאחר מועד ההפטר, תנאי מהותי מתנאי הצו לשיקום כלכלי, כאמור באותו הסעיף.

משמעות ביטול הפטר ותוצאותיו

מידה ובית המשפט ביטל הפטרו של יחיד, רשאי להורות על שינוי הצו לשיקום כלכלי(תכנית הפירעון) , ובכלל זה על הארכת תקופת התשלומים של היחיד.

ביטול ההפטר עלול גם להביא לתוצאה של השבת דיבידנד בידי הנושים שיקבלו אותו, אם התגלה כי אינם זכאים לקבלו.

סעיף 176(ב) לחוק מבהיר שביטול ההפטר אינו פוגע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין אחרי מועד ההפטר ולפני ביטולו.

מומלץ מאד לפעול לקבלת הפטר באמצעות עו”ד המתמחה בתחום הליכי פשיטת רגל ובעיקר בהכרת החוק החדש – חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, 2019 שהחליף את פקודת פשיטת הרגל החל מיום 15.9.2019.

לסיכומו של דבר

הפטר הוא לא ברירת מחדל בהליך חדלות פירעון, קיימות להליך גם תוצאות נוספות כגון ביטול ההליך. ההפטר בחוק חדלות פירעון אינו צו של בית המשפט אלא פעולה מנהלית המעידה על סיום ביצוע התשלומים של היחיד בהתאם לתוכנית הפירעון וצו השיקום הכלכלי שאושר על ידי בית המשפט. חשוב לציין כי מועד מתן ההפטר אינו מסיים את הליכי חדלות הפירעון והליך מימוש הנכסים בידי הנאמן. על היחיד להמשיך לשתף פעולה בהתאם לדרישותיו ובקשותיו של הנאמן. סיום ההליך הפורמלי ייקבע מעת שהנאמן ישלים את פעילותיו וישוחרר מתפקידו.

הודות לניסיון של כשני עשורים בתחום ולמיומנויות שרכשו עורכי דין במשרדנו בניסיונם הרב, אחוזי ההצלחה של משרדנו  בתחום – גבוהים מאוד.

משרדנו דוגל ורואה חשיבות עליונה בליווי משפטי מקצועי מסור ואישי ללקיחותינו בכלל פנו אלינו ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

לשם מענה נוסף בנושא ניתן לפנות אלינו:

טלפון:03-6134430

מייל: laizer.law@gmail.com

כתובתנו: אבא הלל 7, ר"מ.