הסכם ממון בין בני זוג

הסכם ממון בין בני זוג

מהו חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973), הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים שיחולו בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירה. 

החוק חל על כל הזוגות שנישאו לאחר יום ה- 1.1.74

על זוגות שנישאו לפני תאריך זה, חל ההסדר של חזקת השיתוף.  

בהתאם לחוק יחסי ממון, עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר נצברו על ידי בני הזוג במהלך חייהם המשותפים כזוג נשוי, לרבות: בתים, נכסי מקרקעין ודירות, מכוניות, תוכניות חיסכון, קופות גמל, ניירות ערך, בעלות על עסקים, פנסיה, וכו'.

מה זה הסכם ממון / הסכם טרום נישואין?

הסכם ממון הנו הסכם שנערך בין בני זוג, והוא קובע כי במקרה של פירוד, גירושין או פטירה חלקות הרכוש בין הצדדים לא תתבצע בהתאם להוראות חוק יחסי ממון, אלא בהתאם להסדר הספציפי עליו הסכימו הצדדים.

ניתן לערוך הסכם ממון הן לפני הנישואין והן במהלך הנישואין.

בדרך כלל, הסכם ממון מגן על בעל הרכוש שנצבר לפני הנישואין, על מנת שלא יתערבב עם מסת הנכסים המשותפת. ואולם, לעיתים, הסכם ממון מגן דווקא על הצד החלש שלא יוותר חסר כל.

הסכם ממון הינו הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזה הקבוע בחוק במקרה של פקיעת הנישואין.

ההסכם הינו הסכם צופה פני עתיד ולמעשה לא אמורה להיות לו משמעות אלא במצב של פקיעת הנישואין.

בני זוג נשואים חייבים לאשר את הסכם הממון בפני בית המשפט, אחרת אין לו תוקף משפטי.

 —

איך מאשרים הסכם ממון?

על פי החוק, הסכמי ממון אשר נערכים לפני ובמהלך הנישואין, חייבים להיעשות בכתב וחייבים לקבל אישור של בית משפט או של בית דין רבני.

אבל, אם ההסכם נעשה על ידי בני זוג שאינם נשואים – ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון ללא צורך לפנות לערכאות שיפוטיות.

 —

הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט

עריכת הסכם ממון בכתב ואישורו על ידי הרשות המוסמכת – הינם תנאים מהותיים ולא רק ראייתיים.  הסכם טרום נישואין שלא קיבל את האישור הדרוש לו על ידי הגוף הנכון הינו חסר, ובימ"ש עלול לקבוע כי אין לו תוקף משפטי.

הסכם ממון שלא אושר – לא ניתן להסתמך עליו ולא ניתן לתבוע רכוש על פיו. אפשר אך ורק לנסות וללמוד ממנו בדיעבד על כוונת הצדדים אך לא תמיד ולא בהכרח. לעיתים דווקא העובדה שההסכם לא אושר יכולה להעיד על כוונה הפוכה, קרי – שאחד הצדדים לא הסכים לו ועל כן לא אושר ההסכם בסופו של דבר.

מתי עושים הסכם ממון?

להלן רשימת מקרים בהם מומלץ  לערוך הסכם ממון:

 1. כאשר מעוניינים שהרכוש שנצבר במהלך הקשר לא יתחלק באופן שווה בין בני הזוג במקרה של פרידה.
 2. מקרה בו בני הזוג מתגוררים בדירה של אחד מהם שנקנתה לפני הכניסה לקשר, ובעל הדירה אינו מעוניין ליצור "כוונת שיתוף", ושהדירה תיכלל במסת הנכסים המשותפת.
 3. בני הזוג שלא מעוניינים לחלק את הזכויות ממקום העבודה.
 4. כאשר יש פערי השתכרות בין הצדדים.
 5. במידה וצפויות להתקבל מתנות או ירושות.
 6. בני זוג הנמצאים בפרק ב' כאשר בשלב זה בחייהם כבר צברו רכוש והתחייבויות ואינם מעוניינים לשנות את הסטאטוס קוו.
 7. כאשר חיים ביחד כידועים בציבור ובמקרה שמעוניינים לרכוש דירה ומבקשים לקבוע חלוקה לא שוויונית בשל השקעה שונה של כל אחד מהצדדים.
 8. למען הוודאות וכדי למנוע ויכוחים עתידיים.

מה זה הסכם ממון לפני הנישואין – הסכם ממון לפני הנישואין נקרא הסכם טרום נישואין

יתרונותיו של הסכם ממון / הסכם טרום נישואין

 • הסכם ממון מבטיח כי כאשר צד אחד מביא לנישואין רכוש או כספים (בין אם לצורך רכישת הדירה המשותפת ובין אם במתנה שנתנה על ידי הורי אחד הצדדים ו/או המשפחה), במקרה של פרידה ו/או גירושין הרכוש ו/או הכספים הללו, לא יהוו חלק ממסת הנכסים המשותפת.
 • הסכם הממון ביכולתו למנוע סחיטה של אחד מבני הזוג את האחר. לא אחת, כאשר הנישואין עולים על שרטון, ישנו צד שמעוניין יותר להתגרש וצד המעוניין בכך פחות. בהיעדרו של הסכם ממון, הצד המעוניין להתגרש עשוי יהיה לוותר על רבות מזכויותיו על מנת לזכות בחירותו. במידה וקיים הסכם טרום נישואין , ניתן במידת הצורך, לכפות את ביצועו ואת תנאיו הרכושיים והצד שאינו חפץ בגירושין לא יוכל להציב תנאים סחטניים ולדרוש יותר ממה שהוסכם.
 • כאשר קיים פער כלכלי גדול בין הצדדים, קיים לעיתים החשש כי השיקול המנחה לקיומם של הנישואין, הינו כלכלי בעיקרו. חתימה על הסכם טרום נישואין שאינו מעניק יתרונות מופלגים לצד זה או אחר בהכרח תפיג חשש זה.
 • הסכם ממון מבטיח כי צד שלקח חלק פעיל במערכת הזוגית, גם אם לאו דווקא בחלק הכלכלי, ואשר הנכסים המשותפים לא נרשמו על שמו ואין לו בהכרח שליטה עליהם, לא ייצא מן המערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות.

חשיבותם של הסכמי ממון בנישואים שניים

הסכם טרום נישואין יכול להגן על ילדים מנישואין קודמים ועשוי אף לשפר את יחסיהם עם בן הזוג החדש. מטבע הדברים, עלולים ילדים מנישואים קודמים לחשוש לירושתם (ויש להודות כי חששם הינו ניתן להבנה). אולם, אם ההורה הנישא מחדש יחתום עם בן זוגו על הסכם ממון   המבטיח את חלקם של ילדיו ברכוש (ויערוך במקביל גם צוואה) יניח הדבר את דעתם של ילדיו אשר ידעו כי הם אינם עומדים להפסיד את רכושו של ההורה לטובת אדם זר מבחינתם. הדבר עשוי אף להיטיב את היחסים בינם לבין בן הזוג החדש ולמנוע חשדנות מיותרת. לעומת זאת, בהעדר הסכם טרום נישואין וצוואה, בן הזוג החדש יירש חלק מן הרכוש, וחשש מפני כך עלול לגרום לתרעומת אצל הילדים מהנישואין הראשונים.

 —

הסכם ממון לעומת צוואה

הסכם ממון אינו צוואה.

הסכם ממון דן בחלוקת הרכוש שצבר כל אחד מבני הזוג בחייו, כאשר צוואה דנה בחלוקת רכוש המצווה לאחר פטירתו.

התחייבות במסגרת הסכם הממון להוריש באופן מסוים עלולה להיות בטלה שכן חוק הירושה קובע מפורשות כי ההתחייבות להוריש באופן מסוים בטלה ומבוטלת. לכן, הדרך המומלצת היא לערוך לצד הסכם ממון גם צוואה.

 

מהו הסכם טרום נישואין?

הסכם ממון אשר נחתם לפני נישואין נקרא "הסכם טרום נישואין"

הסכם טרום נישואין צריך לאשר בבית המשפט לענייני משפחה.

 —

מתי בית המשפט יבטל הסכם ממון?

הסכם ממון (כשנחתם לפני נישואין נקרא "הסכם טרום נישואין") הוא חוזה, וכמו כל חוזה אחר, בית משפט יבחן נסיבות שונות סביב יצירתו וחתימתו על הסכם ממון.

כמו בכל החוזים, ניתן יהיה לקבוע חוסר תקפות של הסכם הממון אם הוא נחתם תחת לחץ, בעושק או בכפייה.

בנוסף, על ההסכם עליו להיות בהתאם לחוקי המדינה, אחרת בית משפט רשאי לראותו בלתי ניתן לאכיפה.

לדוגמא, כאשר יש בהסכמן הממון הוראות לא חוקיות:

 • לקבוע הסדרים שאינם כספיים, כגון מי יבצע עבודות ניקיון במהלך הנישואין.
 • ויתור על הזכות לקבל תשלומי מזונות ילדים.

אם קיימות הוראות פסולות כאלה או אחרות, בית המשפט ימחק את ההוראה הפרטנית או שימצא שההסכם כולו אינו ניתן לאכיפה לחלוטין.

על מנת שההסכם יהיה תקף, על כל צד לדעת את מצבו הכלכלי של הצד השני לפני חתימת ההסכם. אם יש נכסים שלא נחשפו במסגרת המו"מ בין הצדדים, סביר להניח שבית משפט ימצא את זה כעילה לפסול את ההסכם לפחות בחלקו.

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם חיים משותפים

ההבדל המהותי בין הסכם ממון לבין הסכם חיים משותפים הוא הסטאטוס של בני הזוג.

הסכם ממון הינו הסכם אשר נערך על ידי בני זוג נשואים או כאלה שמתעתדים להינשא, כאשר הסכם לחיים משותפים הינו הסכם אשר נחתם בין בני זוג ידועים בציבור.

הסכם ממון מחייב מתן אישור ותוקף אם על ידי בית המשפט ואם על ידי בית הדין הרבני, בעוד הסכם חיים משותפים אינו מחייב אישור כזה.

 

הסכם ממון מול צוואה

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג אשר קובע את אופן היחסים הממוניים ביניהם, הוא קבוע כיצד יתחלק ביניהם הרכוש במקרה של פירוק הקשר הזוגי עקב פרידה או פטירה. ההסכם קובע איזה רכוש יחשב למשותף לשני בני הזוג ואיזה יישאר בבעלותו של הנפרדת של כל צד.

צוואה היא מסמך משפטי אותה כותב אדם בחייו בו הוא קובע מי יירש את נכסיו לאחר מותו וכיצד הם יחולקו בין יורשיו. יוצא כך שבעת פטירת אדם כאשר הותיר אחריו צוואה וגם שערך בחייו הסכם ממון הנוגע לפטירה, עולה השאלה אילו מן המסמכים יגבר ועל פי אילו הוראות יחולק הרכוש של הנפטר.

 

הבדלים בין הסכם ממון לצוואה

ראשית, אופן הביטול והשינוי של מסמכים אלו הוא שונה, בעוד צוואה ניתנת לשינוי על ידי העורך אותה בכל שלב בחייו ללא כל צורך באישור של גורם נוסף, הסכם ממון ניתן לשינוי רק בהסכמה הדדית של הצדדים לו ועליו לקבל את אישור בית המשפט לכך.

בנוסף, הסכם ממון מעיקרו עוסק בחלוקה של רכוש בני הזוג במשך חייהם במקרה של פרידה בעוד צוואה עוסקת בחלוקת רכוש הנפטר לאחר מותו. חוק הירושה קובע כי רק צוואה מהווה מסמך משפטי אשר יכול לקבוע מה יעשה ברכושו של אדם לאחר מותו.

 

הרקע למתח בין הסכם ממון לצוואה

לכאורה, ניתן לומר כי אין סתירה בין הסכמים בין בני הזוג אשר נערכים בהתאם לחוק יחסי ממון או בין הסכמים הנערכים על פי ירושה מהסיבה כי כל אחד מתייחס למצבים אחרים. הסכם ממון מסדיר את שיתוף הנכסים בין בני הזוג והחלוקה שלהם על פי רצונם של בני הזוג במשך חייהם.

לעומת זאת, חוק הירושה קובע כיצד יחולק רכושו של אדם לאחר מותו, האם על פי צוואה אותה הוא השאיר בטרם עת או על פי החלוקה הקבועה בחוק ואין שום אפשרות להסדיר במסמך אחר מחוץ לתחום הירושה.

לכן, ברור כי צוואה תהווה המסמך המשפטי המכריע לעניין חלוקת רכוש בין בני זוג. יחד עם זאת, הבעייתיות עולה כאשר גם הסכם הממון וגם הצוואה מסדירים את אופן חלוקת הרכוש לאחר פטירת בן הזוג.

 

הסתירה בין חוק יחסי ממון ובין חוק הירושה

מצד אחד, חוק יחסי ממון מאפשר לבני הזוג לחרוג מהסדרים חוקיים לגבי חלוקת הרכוש ולקבוע בעצמם את אופן חלות הרכוש ומצד שני חוק הירושה אוסר על התחייבות של אדם לגבי ירושה עתידית שלו וקובע כי הסכם אותו הוא מבצע בחייו המורה על ויתור יהיה בטל, כך שהצוואה אותה הותיר אדם לפני מותו תהיה המסמך המכריע שכן על פיה יהיה ניתן ללמוד על שיקול דעתו באופן בלעדי.

יוצא מכך, שהסכם ממון בדומה לשאר הסכמים בהם מתחייב האדם לעביר רכוש לצד השני אינו יכול לנגוע לגביי ירושה עתידית והוא אינו תקף. לכן, עוד בעת עריכת הסכם ממון יש לתת את הדעת לגביי התייחסות לירושה עתידית במקרה של פרידה ולזכור כי ירושה תגבר על הוראות חוק זה.

 

שילוב בין הסכם ממון לירושה

לאור הבעייתיות האמורה בין הסכם ממון וירושה והסתירה ביניהם, עולה כי רצוי לערוך שילוב בין הסכם ממון לצוואה. כך, על מנת לקבוע חלוקת רכוש שונה מזאת הקבועה בחוק הירושה במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג, חשוב להסדיר זאת בצוואה שכן היא תהווה המסמך המשפטי המכריע לעניין חלוקת רכוש הנפטר.

הדבר יהווה פתרון לבעייתיות המשפטית ויספק ודאות ושקט נפשי לבני הזוג לעניין הירושה שלהם במקרה של פטירת בני הזוג.

כמו כן, בני הזוג יכולים לערוך צוואה הדדית, מדובר בצוואה משותפת לשני הצדדים בה כל אחד מבני הזוג מסתמך על התחייבות של האחר, בצוואה כזו הצדדים יכולים להסדיר יחד על חלוקת הרכוש במקרה של פטירה.

אכן, לא פעם, נושא הסכם טרום נישואין גורם לאי נעימויות בין בני הזוג, אך הדבר אינו מחויב המציאות. עו"ד מיומן יוכל לעזור לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מאוזן ומכובד שיהיה מקובל על כל הצדדים ואשר יגן על האינטרסים הלגיטימיים של שני הצדדים, הן על הצד בעל הממון והן זה שנכנס לקשר הזוגי עם פחות נכסים.

חוק יחסי ממון והפסיקה בנידון מאפשרים לבני הזוג לקבוע בהסכם מהו ההסדר המתאים להם לחלוקת רכושם בעת פקיעת הנישואין, גם אם איננו תואם להסדר הקבוע בחוק.

עפ"י לשון החוק רכוש אשר נצבר לפני הנישואין איננו רכוש משותף ואילו רכוש הנצבר מיום הנישואין ואילך הנו רכוש משותף וזאת כאשר מוכח כי הייתה כוונת שיתוף בין בני הזוג.

פסיקת בתי המשפט הרחיבה את תכולת הכללים הנ"ל גם על בני זוג שאינם נשואים וכן על בני זוג חד מיניים. כאשר רכוש שנצבר במהלך הקשר נחשב כרכוש משותף ורכוש שנצבר לפני הקשר אינו משותף.

לצד לשון החוק מצויה גם פסיקת בתי המשפט אשר לא פעם נותנת פרשנות ללשון החוק, ואף מרחיבה את לשון החוק כאשר בית המשפט קובע מה הייתה כוונת הצדדים במהלך חייהם המשותפים והאם התכוונו לכך שרכושם יהא משותף או לא.

על מנת שבני זוג לא יהיו נתונים לפרשנות של בתי המשפט אשר יחליט עבורם מה הייתה כוונתם במהלך נישואיהם, מומלץ בחום לערוך הסכם ממון שבו יביעו בני הזוג את כוונותיהם לגביי האופן שבו יחולק רכושם במקרה של פקיעת הקשר.

 1. מהי כוונת שיתוף –
 2. מקרה בו בני הזוג מתגוררים בדירה של אחד מהם שנקנתה לפני הכניסה לקשר
 3. עו"ד רועי סידי המתמחה בדיני משפחה מסביר כי במצב זה כדאי להבטיח שהדירה תפונה ללא טענות על ידי הצד השני במקרה של פרידה. "יש אין ספור מקרים בהם בני זוג גרים שנים בדירה שנצברה לפני הקשר, וביהמ"ש קובע שהוכחה כוונת שיתוף באותה דירה בגלל השנים בהם חיו בה ונסיבות נוספות שמבססות כוונת שיתוף". במקרה שבן הזוג יגיש תביעה ועד מתן פס"ד, גם אם נגדו, יחלפו מספר שנים ולכן הסכם ממון שמחריג את הדירה וקובע את מתכונת הפינוי עשוי להיות קריטי.
 4. למען הוודאות וכדי למנוע ויכוחים עתידיים
 5. במסגרת ההסכם מפורטים הנכסים וההון שכל צד הביא קודם לנישואים, ובמקרה של פרידה תמנע המחלוקת העובדתית לגבי מה שייך למי.