הסכם מכירה לדוגמא

הסכם מכירה לדוגמא – עורך דין ונוטריון דויד לייזר

 

שנערך ונחתם __________________________________

           

 

בין:               

1. ___________________ , ת.ז.: __________________
2.
___________________ , ת.ז.: __________________

מרח' ________________________________________

ואשר יקראו להלן ולשם קיצור "המוכרים"

                                     -מצד אחד-

                                              

 

 

לבין:              

1. ___________________ , ת.ז.: __________________
2.
___________________ , ת.ז.: __________________

מרח' ________________________________________

 

אשר יקראו להלן ולשם קיצור "הקונים"

                                     -מצד שני-

 

 

הואיל               

והמוכרים מצהירים כי הינם הבעלים והמחזיקים של הדירה ברח'________________________, הידועה כחלקה ______ בגוש __________ (להלן: "הנכס"), והכל כמפורט בנסח טאבו של לשכת רישום המקרקעין, המצ"ב;

העתק נסח טאבו, מצ"ב ומסומן כנספח א' להסכם דנן

 

והואיל              

והמוכרים מצהירים כי אין להם כל מניעה בדין ו/או בהסכם למכור לקונים את הזכויות בנכס בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה;

 

והואיל              

והמוכרים מצהירים כי לא העניקו ו/או התחייבו להעניק לצד שלישי זכויות כלשהן בנכס ו/או שעבדו את  זכויותיהם בנכס לפני חתימה על חוזה זה ולא יעשו כן גם לאחר מועד החתימה על הסכם זה והכל בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה;

 

והואיל              

והמוכרים הציעו למכור לקונים את מלוא זכויותיהם בנכס בכפוף לתנאי הסכם זה והקונים קיבלו את הצעת המוכרים;

 

והואיל              

והקונים מצהירים כי ראו את הנכס, והם מעוניינים לרכשו מהמוכרים בהתאם לתנאי הסכם זה;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא, נספחים וכותרת:

א. המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקרא בכפיפה אחת עם יתר תנאיו והוראותיו.

ב. הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ג. כותרות הסעיפים הינן רק לצרכי נוחיות והתמצאות ולא לצרכי פרשנות.

הצהרות והתחייבויות הקונים:

א. הקונים מצהירים כי ראו את הנכס, בדקו את זכויות המוכרים בנכס, בדקו את הנכס בלשכת רישום המקרקעין ב- _________ ובמשרדי העיריה, לרבות את מצבו התכנוני והמשפטי ומצאו כי הנכס מתאים למטרותיהם ולצורכיהם (AS IS), והוא במצב טוב ותקין לשביעות רצונם המלא וכי אין להם ולא תהיינה להם טענות ו/או תביעות כנגד המוכרים באשר לטיב הנכס (AS IS) ו/או בגין אי התאמה מכל סוג שהוא ו/או לגבי אפשרויות ניצול הנכס והשימוש בו והם מוותרים בזאת על כל טענה כלפי המוכרים לרבות טענת טעות, מום, אי התאמה או פגם כלשהו.

ב. לקבל את החזקה בנכס מאת המוכרים בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

ג. כל האמור בסעיף זה מהווה התחייבות יסודית בהסכם זה.

הצהרות והתחייבויות המוכרים:

א. המוכרים מצהירים בזה כי הינם הבעלים והמחזיקים הבלעדיים בדירה וכי זכויותיהם בדירה נקיות מכל חוב, זכות צד ג' כלשהו שעבוד, משכנתא, או זכות אחרת לצד ג' כלשהו.

ב. המוכרים מתחייבים לא למשכן ו/או לא לשעבד את זכויותיהם בדירה ולהסיר כל עיקול ו/או שעבוד שיוצר לאחר חתימת ההסכם בתוך 30 יום מעת שיקבלו הודעה על כך, שאם לא כן הדבר יגרום לעיכוב בתשלומים ויחשב להפרה יסודית של הסכם המכר.

ג. המוכרים מתחייבים בזאת, כי בכפוף לקבלת מלוא התמורה עבור הדירה, יבצעו כל פעולה שתידרש לצורך העברת רישום הזכויות בנכס על שם הקונים ולחתום על כל מסמך שיידרש לצורך רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין ב____________ ע"ש הקונים.

ד. המוכרים מתחייבים למסור את החזקה בנכס לקונים בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

ה. כל האמור בסעיף זה מהווה התחייבות יסודית בהסכם זה.

 

מסירת החזקה:

א. המוכרים מתחייבים למסור את החזקה בדירה לידי הקונים, לא יאוחר מיום ___________, כשהיא חופשיה ופנויה מכל אדם וחפץ וכשהוא נקיה מכל שעבוד ו/או משכון ו/או חוב ו/או תביעות ו/או זכויות צד ג' כלשהן, והקונים מתחייבים לקבל מהמוכרים את החזקה בנכס בהתאם וכאמור בהסכם זה.

ב. מסירת החזקה בנכס תיעשה במעמד וכנגד השלמת מלוא התמורה בהתאם להוראות הסכם זה. לא עמדו הקונים בכל התחייבויותיהם לתשלום מלוא התמורה כאמור, יידחה מועד מסירת החזקה בנכס, עד למועד בו ימלאו הקונים אחר ההתחייבות הנ"ל.

ג. איחור במועד תשלום התמורה ,ישא ריבית כאמור בסעיף קטן 7(ו).

ד. איחור במסירת החזקה הנובע מנסיבות אשר אינן בשליטת המוכרים לא יחשב כהפרת הסכם זה. המוכרים מתחייבים לפעול ולנקוט בכל ההליכים הנדרשים למסירת החזקה בנכס כמתחייב עפ"י הוראות הסכם זה.

ה. הנכס יימכר כפי מצבו (AS IS), במועד החתימה על ההסכם.

ו. בכל מקרה, במידה מכל סיבה שהיא, במועד מסירת החזקה בנכס לא יהיה הנכס חופשי ונקי מכל שיעבוד ו/או משכון ו/או חוב, ו/או לא יהיו בידי המוכרים כל המסמכים ו/או האישורים הדרושים להעברת הנכס ע"ש הקונים, אזי סכום יתרת התמורה תופקד בנאמנות בידיו של ב"כ המוכרים, וזאת עד להמצאת כל האישורים הנ"ל.

ז. איחור בפינוי הדירה/מסירת החזקה יהווה הפרת ההסכם ויזכה בפיצוי בגין    לכל יום איחור.

ח. במקרה ומי מיחידי המוכר יפר את ההסכם, רשאים כונסי הנכסים לקזז מחלקו את מלוא הפיצויים ע"פ ההסכם ו/או ע"פ כל דין בגין חיוב המוכר בהפרת הסכם.

ט. כל האמור בסעיף זה מהווה התחייבות יסודית בהסכם זה.

 

הרישום:

א. המוכרים מוכרים בזה לקונים את הזכויות בנכס בהתאם להוראות סעיפים 34א' ו-34ב' לחוק המכר התשכ"ח-1968, והקונים קונים בזה את הזכויות בנכס כשהנכס נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול זכויות צד ג' כלשהן ומתחייבים לקבל בהעברה של על שמם את הזכויות בנכס בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

ב. המוכרים ידאגו להמצאת כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים (אישור מס שבח, אישור מס מכירה, אישור עריית ____________ ושטרי מכר, יפוי כוח בלתי חוזר) לצורך העברת ורישום הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הקונים, כאשר הטיפול ברישום בפועל יעשה ע"י הקונים.

ג. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי איחור בהמצאת האישורים הנדרשים הנ"ל לצורך העברת הזכויות בגין סיבות שאינן תלויות במוכרים, לא ייחשבו כהפרת הסכם, האישורים יומצאו בסמוך לאחר קבלתם מהמוסדות המוסמכים והמוכרים לא ישאו באחריות כשהיא בגין איחור בהמצאת האישורים.

ד. חתימת המוכרים על כל המסמכים הנדרשים והמצאתם לקונים לעיל, ייחשבו כמילוי כל התחייבויות המוכרים לצורך העברת הזכויות בדירה ע"ש הקונה בלשכת רישום המקרקעין. מובהר, כי כל ההוצאות והאגרות הכרוכות והקשורות ברישום הזכויות בנכס לשם הקונים, בלשכת רישום המקרקעין, יחולו וישולמו על ידי הקונים.

ה. כל האמור בסעיף זה מהווה התחייבות יסודית בהסכם זה.

 

התמורה:

א. תמורת רכישת הזכויות בנכס והתחייבויות המוכרים עפ"י הסכם זה, מתחייבים הקונים לשלם למוכרים סך של______________ ₪ (______________________________ שקלים חדשים), (להלן: "התמורה"), אשר תשולם במלואה עד לא יאוחר ממועד המסירה בכפוף ובהתאם להוראות הסכם כפי שיפורט להלן:

(1) סך של ______________ ₪ (_________________ שקלים חדשים), ישולם ע"י הקונים בצ'ק בנקאי  במעמד חתימת ההסכם, ויופקדו בידיו הנאמנות של ב"כ המוכרים _______________, עד לרישום הערת אזהרה לטובת הקונים או עד חלוף 48 שעות ממועד חתימת הסכם זה, ולאחר מכן יועבר הסך הנ"ל לידי המוכרים.

(2) סך של _________ ₪ (____________________ שקלים חדשים), ישולם על ידי הקונים, עד (ולא יאוחר), ליום ______________.

(3) יתרת התמורה בסך של_______________₪ (מאתיים אלף שקלים חדשים), תשולם ע"י הקונים, עד (ולא יאוחר), ליום ___________, בכפוף למסירת החזקה בנכס והמצאת כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים ושחובת המצאתם על המוכר כדלקמן: יפויי כח בלתי חוזרים, שטרי מכר חתומים ומאומתים, אישור מס שבח, אישור עיריה לטאבו (כולל היטל השבחה) וזאת לשם העברת הזכויות בנכס ע"ש הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

ב. כאמור לעיל, באם במועד מסירת החזקה בנכס, לא יהיו בידי המוכרים כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים להעברת הזכויות בנכס ע"ש הקונים בלשכת רישום המקרקעין, אזי יופקד      מיתרת התמורה המופיע בס' 6 א (3) בנאמנות בידיהם של כונסי הנכסים עד להמצאת האישורים הנ"ל במלואם לידי הקונים.

ג. כל התשלומים הנקובים בהסכם זה יהיו צמודים למדד האחרון הידוע, במועד התשלום בפועל, ויהיו לפקודת כונס הנכסים בהמחאה בנקאית בלבד.

ד. בגין איחור בתשלום ישאו הקונים בנוסף, לסכום שבפיגור (החל מהיום ה-  7  לאיחור ועד למועד התשלום בפועל), בתוספת הצמדה וריבית פיגורים הנהוגה בבנק ישראל, וזאת מבלי לפגוע בזכותם של המוכרים לכל סעד ותרופה אחרים או נוספים המגיעים להם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין.

ה. מוסכם ומוצהר בזה בין הצדדים, כי סעיף זה על תתי סעיפיו, מהווה סעיף יסודי ועיקרי להסכם והפרתו ו/או הפרת אחד מתנאיו תהווה הפרה יסודית ועיקרית של הסכם זה.

 

מיסים ותשלומים אחרים:

א. כל המיסים הממשלתיים ו/או לרשות המקומית, ארנונה, מים, והתשלומים לחב' החשמל, חב' הגז, וועד הבית (להלן: "המיסים"), החלים על הנכס בגין התקופה עד למועד מסירת החזקה, יחולו על המוכרים וישולמו על ידם, וממועד מסירת החזקה ואילך יחולו המיסים על הקונים וישולמו על ידם.

ב. באם לצורך קבלת אחד האישורים מהעיריה להעברת הזכויות בנכס ע"ש הקונים, יאלצו המוכרים לשלם מיסים לתקופה שמעבר למועד הקבוע למסירת החזקה בדירה לקונה, מתחייבים הקונים להשיב את הסכם ששולם למוכרים.

ג. מס שבח מקרקעין ומס מכירה, אם יחולו בגין עסקה זו, יחולו על המוכרים וישולמו על ידם במועד ועפ"י חוק.

ד. מס רכישה יחול על הקונים וישולם על ידם במועד ועפ"י חוק.

ה. היטל השבחה, אם וכאשר יחול בגין עסקה זו ו/או בגין הנכס, יחול על המוכרים וישולם על ידם במועד ועפ"י חוק. כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בכל הקשור בהיטל השבחה אם ובמידה ויידרש טיפול כזה, יחול על המוכרים וישולם על ידם במועד עפ"י החוק.

ו. על אף האמור לעיל, אם תאושר לאחר החתימה על הסכם זה תב"ע חדשה אשר אינה בתוקף במועד החתימה על הסכם זה, יחולו התשלומים בעטיה (היטל השבחה ו/או אגרות ו/או היטלי פיתוח) על הקונים.

ז. שילם צד מן הצדדים תשלום כלשהו החל על משנהו עפ"י הסכם זה, מתחייב הצד אשר עבורו בוצע התשלום להשיב למשלם את הסכום ששולם מיד עם דרישה ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ח. כל האמור בסעיף זה מהווה התחייבות יסודית בהסכם זה.

 

רישום

א. הצדדים מתחייבים לחתום על כל מסמך שיידרשו ולהסדיר את כל המתחייב מהסכם זה בכל המוסדות והרשויות לשם ביצוע העסקה נשוא הסכם זה ולשם רישום זכויות הקונים בלשכת רישום המקרקעין.

ב. שני הצדדים מתחייבים בזה לנקוט בכל הצעדים וההליכים כדי להעביר ולרשום את הזכויות בדירה ע"ש הקונה, כמפורט לעיל, וכמו כן להמציא לעוה"ד מיד עם דרישה את כל האישורים, הטפסים ויתר המסמכים מכל סוג שהוא הדרושים לשם   העברת הזכויות בדירה ורישומן כאמור לעיל.

ג. רישום הזכויות בדירה ע"ש הקונים  יבוצע על ידי עו"ד ___________ ו/או מי מטעמו עפ"י האמור בהסכם זה.

ד. המוכרים יחתמו במעמד החתימה על ההסכם על יפוי כח בלתי חוזר המייפה כוחם
של עוה"ד _____________________ ו/או ______________ לטפל בביצוע ההסכם. יפוי הכח יופקד בידיהם הנאמנות של ב"כ המוכרים אשר יועבר לידי ב"כ הקונים לאחר תשלום מלוא התמורה כמפורט לעיל.

ה. הקונים יחתמו במעמד החתימה על ההסכם על יפוי כח בלתי חוזר המייפה כוחו
של ב"כ המוכרים, עו"ד ________________________  לטפל בביטול כל רישום/ הערת האזהרה  שלטובת הקונים  ו/או לטובת בנק למשכנתאות. יפוי הכח יופקד בידיו הנאמנות של ב"כ המוכרים עו"ד ___________ אשר יעשה בו שימוש לבקשת המוכרים וזאת במקרה שהקונים יפגרו בביצוע תשלום כלשהו לפרק זמן של 7 ימים ולא תיקנו את ההפרה לאחר התראה נוספת בכתב של 14ימים נוספים וביטול ההסכם והשבת הכספים בקיזוז הפיצוי המוסכם. 

 

הפרה ותרופות:

א. על הוראות הסכם זה, יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),             התשל"א – 1970.

ב. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בין הצדדים, כי צד המפר הסכם זה הפרה יסודית ו/או תנאי עיקרי בהסכם, ישלם לצד המקיימו פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך שווה ערך בשקלים חדשים ל- ___________ ₪ (ובמילים __________________ שקלים חדשים), וזאת מבלי צורך בהוכחת כל נזק.

ג. מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 2,3,4,5,6 ו-7 המפורטים לעיל ייחשבו כתנאים עיקריים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית.

ד. על אף האמור, מוסכם כי איחור של 7 ימים בביצוע כל התחייבות עפ"י הסכם זה לא יחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

ה. מוסכם בין הצדדים, כי איחור במועדים הנקובים בהסכם זה ואשר מקורו במלחמה ו/או שביתה ו/או עיצומים בבנקים ו/או במוסדות הממשלתיים ו/או הציבוריים, לא ייחשב להפרת הסכם זה והמועדים יוארכו במספר הימים בהם הייתה מניעה כאמור מלקיים את הוראות הסכם זה.

ו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות מי מהצדדים לתבוע את הנזקים הממשיים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת ההסכם ו/או לתבוע כל סעד אחר ובכלל זה ביצועו של החוזה בעין.

 

שונות:

א. מחיר הדירה כולל ארונות מטבח, דוד שמש, מזגן.

ב. הסכם זה מבטל כל הסכם אחר ו/או זיכרון דברים קודם שנעשה בין הצדדים ככל ובמידה ונעשה, וזכויות וחובות הצדדים יהיו אך ורק בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

ג. במועד מסירת החזקה בנכס ישלמו הקונים למוכרים את הפיקדון המגיע למוכרים מאת חברת הגז, במידה וקיים, ובתמורה לכך יעבירו המוכרים ע"ש הקונים את זכויותיו בחברת הגז. דמי רישום העברת הזכויות ע"ש הקונים, במידה ויחולו, יחולו על הקונים וישולמו על ידם במועד וכחוק.

ד. במעמד מסירת החזקה בנכס, יבדקו הצדדים את קריאת המונים של הגז, המים והחשמל, יחתמו על פרוטוקול מוסכם בקשר עם מצב המונים ויודיעו לחברת החשמל, לחברת הגז ולעיריה, לפי העניין, על העברת רישום הזכויות ע"ש הקונים.

ה. מסירת החזקה בנכס, יערכו הצדדים ויחתמו על פרוטוקול לעניין מסירת החזקה.

1. הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה, הבינו את תוכנו וכי הם חותמים עליו מרצונם הטוב והחופשי.

2. כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הנ"ל תיחשב כאילו נתקבלה כדין 3 ימים ממועד שיגורה, ואם נמסרה ביד בעת מסירתה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המוכרים:                                                                               

 

___________________                                                           _____________________

                                                                                    

 

הקונים:

 

___________________                                                           _____________________

 

 

 

 

______________________

                                                                  תאריך

 

 

עוד נושאים על דיני מקרקעין:

• פירוק שיתוף במקרקעין

Scroll to Top