הסדרי נושים

הסדרי נושים הינו הליך, בו חייבים אשר צברו חובות בהיקף גדול, ואינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי נושיהם, מבקשים להסדיר את חובותיהם, במסגרת הליך הפש"ר, ומציעים לנושים לקבל אחוז מסוים מהחובות, אשר  נמוך משמעותית מהחוב העדכני.

הסדרי נושים, הסדר נושים עם עורך דין מומחהבמסגרת פקודת פשיטת רגל יכול חייב להציע לנושיו להסדיר את חובותיו לפי תנאים כאלו ואחרים המוצעים על ידו. ככל שההסדר מתקבל ומאושר על ידי בית המשפט והנושים ההסדר הופך להיות סופי ומחייב, ובכפוף למימושו, זוכה החייב להיפטר מיתרת החוב.

 

היתרונות והחסרונות של הסדרי נושים

הסדרי נושים טומנים בחובם יתרונות וחסרונות שונים. מצד אחד הסדר נושים מאפשר לחייב לרוב הסדרת חובות מהירה ויציאה לדרך חדשה בתוך זמן קצר יחסית. מצד שני לצורך הגשת בקשה להסדר נושים על החייב לגייס הון כספי שיאפשר את הסדרת החובות, מה שלא תמיד אפשרי.

מבחינת החייב ההסדר טומן בחובו יתרון עצום בכך שהוא מאפשר לו לשלם אחוז קטן יחסית מחובותיו ולקבל הפטר מיתרת החובות כלפי אותם נושים שנטלו חלק בהסדר.

פקודת פשיטת הרגל מכירה בשלושה סוגים שונים של הסדרי נושים, אשר נבדלים זה מזה בעיתוי מתן הצעת ההסדר על ידי החייב.

הסדרי נושים טרם מתן צו כינוס

סעיף 19א' לפקודה מאפשר לחייב להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הצעת הסדר עוד בטרם הגשת הבקשה לפשיטת רגל ובטרם ניתן צו כינוס.

הבקשה לאישור הצעת פשרה תוגש לבית המשפט בצירוף הצעת הפשרה או ההסדר, תצהיר של החייב שאינו יכול לשלם את כל חובותיו ודו"ח על חובותיו ורכושו בציון הסיבות לחדלות הפירעון.

כמו-כן הצעת הפשרה אשר תהיה על סכום של לפחות מ- 30% מסך החובות הבלתי מובטחים (לא כולל חובות המוגדרים כחובות בדין קדימה), תוגש גם לכונס הנכסים לרבות פרטי הערבויות שהחייב מציע לקיום ההסדר.

הסדרי נושים טרם צו הכינוס כשמו כן הוא זהו הסדר נושים שיכול להציע חייב בטרם ניתן כנגדו צו כינוס.

הסדרי נושים לאחר מתן צו כינוס

הסדר נושים לאחר מתן צו כינוס הנו הסדר נושים המתבצע בהתאם לסעיף 33 לפקודה. הצעת להסדר נושים לאחר מתן צו הכינוס, צריכה להיות מוגשת בכתב ועליה לכלול את פרטי ההסדר המוצע וכן את הערבויות לביצוע ההסדר על ידי החייב. בית המשפט יאשר את הצעת חייב להסדר נושים במידה והיא עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק.

סעיף 35(ז) לפקודה קובע כי חייב אשר ניתן כנגדו צו כינוס, והוא טרם הוכרז כפושט רגל, במסגרת הצעתו להסדר נושים, צריך להעמיד סכום בין 35% ל-80% מסך חובותיו כאשר שיעור התשלום תלוי באורך תקופת פריסת תשלום החובות.

הסדר נושים לאחר הכרזת החייב כפושט רגל

סעיף 52 לפקודה דן בהצעת חייב להסדר תשלום חובות אשר הוגשה על ידו לאחר הכרזתו כפושט רגל.

במידה והצעת ההסדר מוגשת על ידי חייב שהוכרז כפושט רגל, אין סכום מינימאלי אשר מגביל את ההצעה, והחייב רשאי להציע במסגרת הסדר הנושים, כל סכום שהוא לפרעון החובות וקבלת הפטר.

רוב של הנושים ושיקול דעת בית המשפט

על מנת שבית המשפט יאשר הצעתו של חייב, בכל שלושת הסוגים של הצעות ההסדר, צריכה ההצעה לזכות ברוב מניין המצביעים אשר היקף חובותיהם, איננו נופל מ-75% מערך החובות. 

בנוסף, ובהתאם לסעיף 35(ו) לפקודת פשיטת הרגל – אישור הסדר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט אשר צריך להשתכנע כי מדובר בהצעה סבירה אשר מועילה לציבור הנושים בכללותו. בית המשפט רשאי להתנות את קבלת ההסדר הנושים, בסייגים שונים, כגון: מתן ערבויות וכו'.

הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט יחייב את החייב ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר תביעה.

ביטול הסדרי נושים לאחר אישורו

בית המשפט רשאי, במסגרת סמכותו מכוח סעיף 37 לפקודת פשיטת הרגל, לבטל הסדר נושים אשר אושר על ידו במידה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר ו/או נתגלו עובדות חדשות לפיהן הסדר נושים אשר הושג במרמה וכו'.

עיקרון תום הלב

הלכה פסוקה היא כי עיקרון תום הלב עומד בבסיס דיני פשיטת הרגל. על פי עיקרון זה, אין להעניק קרש הצלה לחייב במקום בו הוא מגיע לבית המשפט בידיים אשר אינן נקיות. הדברים יפים גם כלפי חייב המבקש הכרזה עליו כפושט רגל, וגם כאשר מוצע הסדר נושים. בית המשפט בוחן את תום ליבו של החייב, למן יצירת חובותיו ועד למועד הגשת הבקשה.

Scroll to Top